Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne

 

História v súčasnosti jedinej sklárskej strednej školy sa začína v roku 1949 založením Strediska pracujúceho dorastu pri n. p. Spojené sklárne v Lednických Rovniach. Tri učebné odbory – fúkač skla, sklár poloautomatickej výroby a brusič skla – nadväzovali na potreby vtedajšej sklárne. V nasledujúcich desaťročiach škola menila názvy – zo strediska sa stalo odborné učilište, učňovské stredisko, neskôr stredisko praktického vyučovania, pričom sa rozširovali učebné odbory technického aj teoretického zamerania. V roku 1982 sa vytvorilo Stredné odborné učilište sklárske (SOU) ako najväčšie sklárske učilište s 224 žiakmi (v tom čase existovali ešte učilištia pri Skloplaste v Trnave, Technickom skle v Bratislave-Dúbravke a Skloobale v Nemšovej). Dôležitým krokom bolo otvorenie študijného odboru umelecko-remeselné spracovanie skla v roku 1988 a škola mohla v sklárskom odbore ponúknuť úplné stredné vzdelanie s maturitou. Vývoj školy nezastal ani v nasledujúcom desaťročí. V roku 1993 vznikla popri učilišti Stredná priemyselná škola sklárska so zameraním na prípravu samostatných umeleckých odborníkov a tento zámer sa posilnil jej zmenou na Školu úžitkového výtvarníctva (ŠÚV). Zlúčením oboch škôl v roku (SOU a ŠÚV) v roku 2001 vznikla Združená stredná škola sklárska, ktorá otvorila ďalšie nové odbory a možnosť pomaturitného vzdelávania. Napokon v roku 2008 dostala škola názov Stredná odborná škola sklárska, ktorý má dodnes.

Škola poskytuje v súčasnosti odborné vzdelávanie v širokom spektre technického aj umeleckého zamerania. Od roku 2015 začala projekt duálneho vzdelávania s podporou dvoch najväčších sklárskych firiem na Slovensku – miestneho výrobcu nápojového skla Rona, a. s., a výrobcu obalového skla Vetropack, s. r. o., Nemšová –, ktoré čelia nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Študenti majú možnosť získať cenné praktické skúsenosti priamo v technicky a technologicky vyspelých prevádzkach a pripraviť sa na výkon povolania.

Umelecko-remeselné zameranie prezentuje štúdium odboru Výtvarné spracúvanie skla so zameraním na maľbu skla, brúsenie skla, hutnícke tvarovanie skla, výroba sklenej vitráže a vzorkárstvo sklenej bižutérie. Okrem toho absolventi stredných škôl s maturitou, ktorí majú záujem o umelecké vzdelávanie, môžu získať vyššie odborné vzdelávanie v odbore Sklársky dizajn.

Jedinečnou výhodou pre študentov umeleckých smerov je práca v školskej hute, ktorá bola dobudovaná v roku 1999 na ploche 800 m2. Kapacitu huty využíva aj Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, s ktorou škola úzko spolupracuje. Absolventi SOŠ sklárskej často pokračujú v štúdiu na VŠVU. Škola je v súčasnosti zapojená do rôznych medzinárodných projektov (Leonardo da Vinci – Mobility a Erasmus + , Sklárske sympózium Nový Bor a i.) a študenti sa zúčastňujú svojimi prácami na zahraničných a domácich súťažiach.

Dynamický vývoj školy a zmeny sa však nekončí ani v súčasnosti. Od septembra 2019 uzatvára kapitolu svojej existencie v Lednických Rovniach v tesnej blízkosti miestnej sklárne Rona a sťahuje sa do nového sídla v Púchove. Spojením SOŠ I. Kraska v Púchove a a SOŠ sklárskej vzniká Spojená škola I. Kraska, v ktorej pokračuje aj sklárske vzdelávanie. Dôvodom zmeny je pokles záujmu o štúdium sklárskych odborov, napriek úspechom dizajnu slovenského skla na medzinárodných trhoch a záujmu o odborne vzdelaných ľudí veľkých slovenských producentov skla Rona a Vetropack, ktorí patria k svetovej špičke .

Adriena Pekárová